Vindkraftföreningar inom hela BaSOF (Baltic Sea Offshore Wind Forum) alltså från Estland, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige har skapat och undertecknad en ”Baltic Sea Declaration”. Dokumentet med underrubriken ”High wind, low waves – A favourable place for offshore wind power” tydliggör att Östersjön har en stor men idag outnyttjad potential för kommersiell havsbaserad vindkraft och är en nyckelresurs för energiomställningen i Nordosteuropa. Deklarationen stakar ut vägen genom politiska, juridiska och marknadsmässiga ramverk över landsgränserna till fördel för hela regionen. Den påpekar naturligtvis också nödvändigheten av en bättre integration av elnäten och intensivt samarbete vad gäller havsplanering av hela Östersjön. Det slutgiltiga målet är att fullt ut utnyttja den förnybara energipotentialen som Östersjön erbjuder för att stödja EU:s mål om koldioxidutsläpp, kostnadseffektivitet och trygg energiförsörjning.

Den 28 september 2017 i Tallinn undertecknade även WindEurope Östersjödeklarationen om Offshore Wind. De uppmanar regeringarna att förbättra sitt regionala samarbete för att stödja förverkligande av havsbaserad vindkraft i hela regionen. Genom att överlämna deklarationen till den ständiga biträdande generalsekreteraren för Estlands regering, Ando Leppiman, Energi, uppmanades den estniska regeringen, som för närvarande håller EU:s ordförandeskap, att bygga den politiska drivkraft som kommer att bidra till att replikera i Baltikum vad som redan har gjorts för Nordsjön.

WindEurope har också tillsatt en Baltic Sea Task Force som påbörjar sitt arbete 11 oktober 2017 inom offshore-arbetsgruppen. De ska se till att deklarationens mål blir verklighet.