Ett arbete har inletts för att utveckla samarbetet mellan svensk stålindustri och offshorebranschen där OffshoreVäst och Tripple Steelix är förmedlande partners. Vi har identifierat vikt som en många gånger avgörande faktor i många design- och konstruktionsfall vilket gör att det känns naturligt att också inkludera lättviktsarenan LIGHter i detta samarbete.

Svensk materialutveckling ligger inom många områden långt fram, inte minst gäller det inom stålområdet. Samtidigt expanderar nya havsbaserade verksamheter som står inför nya utmaningar och det ställer nya krav på leverantörer och andra aktörer i värdekedjan. Att lösa dessa såväl tekniska som affärsmässiga utmaningar på ett innovativt sätt ger i förlängningen en stärkt svensk konkurrenskraft i hela värdekedjan.

Målet med förprojektet har varit att utveckla projekt som både kan ha strategisk betydelse samtidigt som vi arbetar med konkreta, verklighetsförankrade exempel.

Inom arbetet har vi också identifierat möjliga gränsöverskridande samarbeten och olika finansieringsmöjligheter för sådana samarbeten. Förstudiens slutdatum 20160630. Vårt arbete har stötts av Tillväxtverket.

Nu går vi kortsiktigt vidare med två projektförslag och har för avsikt att utveckla dessa till större samarbetsprojekt mellan befintliga och nya kompetenser, tillämpad forskning satt i ett sammanhang av samhällsutmaning och långsiktig affärsnytta.

Det första projektet gäller havsbaserad elproduktion där vi sätter fokus på materialoptimering och hur det påverkar såväl design som tillverkningsprocesser. Hanteringsvikten i alla led, optimala materialkombinationer, modultillverkning och fogning liksom logistik och affärsmodeller är exempel på områden som kommer att ingå.

Det andra projektet sätter utifrån 2-3 exempel från offshoreindustrin, fokus på de nya värdekedjor som uppstår genom implementering av ny teknik, uppkopplade produkter och processer men också utmaningar med att hitta medarbetare med rätt kompetens och det ständiga behovet av kompetensutveckling.

Vi kan också konstatera att de senaste årens industriutveckling i många fall knutit Sverige och Finland närmare varandra. Inte minst gäller det stål och metallindustrin men också skogsindustrin. Båda med sin bas i materialutveckling. Vi har därför inlett diskussioner med finska partners om samverkan och utveckling av gemensamma projekt inom sjöfart- och offshorerelaterade verksamheter med fokus på nya värdekedjor, smart kompletterande specialisering och interruptive innovation.

Vill du läsa mer om vårt arbete? Gå in på https://offshorevast.se/stal-offshore/ för regelbundna uppdateringar om vad som sker. Missa inte vår workshop om lättvikt och nya värdekedjor den 13 september, information finner du i vårt kalendarium!