Om SIA Vindenergi till havs

Hållbar energiproduktion är en av de största globala samhällsutmaningarna. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra stort för att lösa den utmaningen. Svensk industri var tidigt ute med teknikutveckling för havsbaserad vind och har en gedigen kunskap genom hela livscykeln. Svenska företag är internationellt kända för stort ingenjörskunnande, innovationsförmåga samt en vilja att ligga i teknikens framkant i de branscher man satsar på. Även om vi de senaste åren hamnat lite på efterkälken ser vi goda förutsättningar för att en nationell kraftsamling där såväl branschens företag som nationella lärosäten och institut tillsammans med samhällets företrädare kan ge en positiv utveckling och bidra till en stabil, fossilfri energiförsörjning och framtida tillväxt för exportindustrin och inhemskt näringsliv.

Energimyndigheten pekar i sin rapport ”Teknologiska innovationssystem inom energiområdet” från december 2014 på ett scenario för 2030 med en årlig produktion av havsbaserad vindkraft på 30 TWh/år, vilket motsvarar cirka 20 % av den förväntade elkonsumtionen 2030.  Prof. Lennart Söder sammanfattar i rapporten ”På väg mot elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige” från 2013 att det svenska elsystemet klarar minst 55 TWh (ca 40 % av elförbrukningen) förnybar elproduktion. En förutsättning för en expansion är att el från havsbaserad vind kan produceras till ett konkurrenskraftigt pris.

EU betonar i sin Energifärdplan 2050, att en av de viktigaste åtgärderna för att klara sin målsättning för minskning av CO2, är omställningen till förnybar energi samt att havsbaserad vindkraft från Nordsjön och Atlantområdet bedöms som en viktig produktionskälla och har potential att ge mer el åt Europa än någon annan teknik år 2050. Studier (genomförda av det tyska kraftbolaget EON) visar att Östersjön trots ca 10 % lägre medelvindar, ger förutsättningar för vindkraften att vara kostnadseffektivare än utbyggnaden i Nordsjön på grund av bl.a. grundare vattendjup, lägre våghöjder och kortare avstånd till land. Innovationer anpassade till Östersjöförutsättningar är möjligen en nyckel till svensk konkurrenskraft.

Innovationsagendan

Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv

Visionen, målen för 2030 och fokusområden för innovation och utveckling, som har tagits fram i samarbete med ett stort antal företag från industrin, är sammanställd i ett kompakt format.

Fokus ligger inte helt oväntat på utveckling av teknik anpassade för Östersjöförhållanden, men industrin har även lyft fram vinsterna med att kombinera en utbyggnad av vindproduktion till havs med utbyggnad av nya elnät till havs för anslutning av vindparker.

Med rätt förutsättningar och ett starkt fokus på kostnadsreducerande innovation ser företagen en möjlighet att göra Östersjön till något unikt när det gäller att utnyttja ett innanhav för produktion av förnyelsebar el som i bästa fall kan stå som förebild för liknande utbyggnader i andra delar av världen. Samtidigt som vi skapar 25 000 nya arbetstillfällen i Sverige och en industri som omsätter mer än 50 miljarder per år!

Läs den korta versionen:
”Innovationsagenda vindenergi till havs – ett industriperspektiv”

Läs den kompletta versionen:
”Innovationsagenda vindenergi till havs – ett industriperspektiv”

Det här är vårt mål med arbetet

Agendan vi tog fram skulle behandla elproduktion och eltransmission till havs samt tillhörande produkter och tjänster, t.ex. inom service, underhåll och logistik. Med fokus på kostnadseffektivitet och att uppnå konkurrenskraftiga priser för havsbaserad el, med dåtidens tal i storleksordning 55-60 öre per producerad kWh, skulle agendaarbetet identifiera utmaningar och validera föreslagna satsningar utifrån den målsättningen liksom utifrån hur dessa satsningar skulle kunna ha bidragit till den nationella omställningen till ett hållbart energisystem på ett så effektivt sätt som möjligt. Vidare var målet att de satsningar som föreslogs skulle bidra till att svensk industri kunde utveckla en konkurrenskraftig hemmamarknad men också en framgångsrik exportindustri med hög innovationsförmåga som även bidrar till global energiomställning.

Genom konkurrenskraftiga priser möjliggör man också för den svenska elintensiva basindustrin att behålla och utveckla sin konkurrenskraft. Agendan skulle också identifiera och verifiera vad industrin kunde göra, ville göra och måste göra för att nå de uppsatta målen. Agendans effektmål tog sikte på 2030 med en mer visionär bild för 2050. Agendan ville beskriva vägen och de delmål som måste uppnås för att nå framgång. Agendan skulle slutligen också föreslå på vilket sätt och i vilken form föreslagna satsningar skulle genomföras t.ex. gemensamt strategiskt innovationsprogram, FoU-projekt, forskningscentrum, utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram osv.

Är du intresserad av att veta mer om målen och visionerna, se vår Innovationsagenda i länken nedan:

Strategisk Innovationsagenda för Vindenergi och Elnät till havs – Ett industriperspektiv

Vad är en strategisk innovationsagenda?

En strategisk innovationsagenda är ett strategidokument som beskriver visioner, mål, strategier och hur man ska utveckla ett specifikt innovationsområde.  Den ska vara gemensamt framtagen av områdets aktörer och beskriva utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter.

En agenda är alltså ett strategidokument i vilken aktörer i samverkan formulerar mål för hur man kan verka för att möta globala samhällsutmaningar. Därmed bör en agenda klargöra vad som krävs för att åstadkomma:

  • förnyelse av svenska styrkeområden (befintliga eller framväxande)
  • förändring av värdekedjor eller utveckling av nya värdekedjor
  • stärkande av samverkan mellan olika aktörer
  • gränsöverskridande kompetens-, teknik- och tjänsteutveckling

Satsning på strategiska innovationsagendor görs tillsammans av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas i enlighet med propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) samt propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2012/13:21). Syftet med satsningen var att skapa förutsättningar att möta globala samhällsutmaningar med hållbara lösningar. Inom varje strategiskt innovationsområde bör detta ske genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse.

Under perioden 2013-2014 har VINNOVA och Energimyndigheten haft en gemensam utlysning om stöd till strategiska innovationsagendor. Under den här tiden välkomnades agendaprojekt inom ett flertal olika områden och utlysningen administrerades av VINNOVA.

Nyheter

11 oktober 2017: Panelsamtal följt av forskarmingel

Om exakt en vecka, närmare bestämt den 11 oktober, hålls ett panelsamtal följt av forskarmingel på Münchenbryggeriet i Stockholm. Detta sker i samband med konferensen VIND2017 och arrangeras av Vindforsk, STandUP for Wind, SWPTC, RISE och...

WindEurope lägger ett tydlig fokus på Östersjön

Vindkraftföreningar inom hela BaSOF (Baltic Sea Offshore Wind Forum) alltså från Estland, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige har skapat och undertecknad en ”Baltic Sea Declaration”. Dokumentet med underrubriken ”High wind, low waves – A...

10 november 2017: Mer havsbaserad vindkraft i Skåne?

Dramatiska förändringar i teknik- och kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft förändrar förutsättningarna. Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Det är en möjlighet för södra Sverige att minska sitt...

Elektrisk arbetsbåt ska minska miljöpåverkan

RISE ska tillsammans med svenska aktörer ta fram en eldriven arbetsbåt för att minska miljöpåverkan vid service av vindkraftturbiner till havs. ​I en artikel av NyTeknik publicerad idag (12/9) skriver man om idén att utveckla eldrivna arbetsbåtar som ska användas vid...

Remissvar på Energimyndighetens rapport

Efter att ha reagerat på Energimyndighetens tidigare rapport om Havsbaserad vindkraft har ett remissvar skickats till regeringskansliet. Du kan läsa vårt svar i texten nedan. Fotorättigheter: Van Oord Efter att ha läst och reagerat på Energimyndighetens rapport...

Kontaktuppgifter

Kontakta någon av oss om du har frågor eller vill vara med i vår satsning!

Stefan Ivarsson

RISE Research Insitutes of Sweden
stefan.ivarsson@ri.se
tel 070-680 57 43

Tanja Tränkle
RISE Research Insitutes of Sweden
tanja.trankle@ri.se
tel 010-516 57 19

Henrik Aleryd
Innovatum
Henrik.aleryd@innovatum.se
tel 073-032 95 00

Kerstin Hindrum
OffshoreVäst/RISE Research Insitutes of Sweden
kerstin.hindrum@ri.se
tel 010-516 65 86