Den 23–24 januari arrangerades OffshoreVästs årskonferens i Göteborg där inbjudna deltagare samlades på Kviberg Park & Hotell. Konferensen fokuserade kring internationella affärsmöjligheter och erbjöd många intressanta inspel och diskussioner kring samverkan och internationalisering.

Dag 1

Konferensen inleddes med en kort introduktion av Erik Bunis som presenterade OffshoreVäst och dess verksamhet, med huvudsakligt fokus på projektutveckling, nätverk & möten samt internationalisering. Erik berättade om arbetet inom projekt som Periscope och ELBE, vikten av synlighet inom EU men också om det Maritima Klustret i Västsverige och betydelsen av att ha ett starkt regionalt stöd i Västra Götaland. Han menade att det som OffshoreVäst gör alltid behöver ha relevans för industri och samhälle.

Näste talare var Phillip Tipping, MacGregor. Han exemplifierade olika sätt att förbättra innovationsförmågan och lade stor vikt vid att förstå kunden och dennes behov, något som föreföll vara direkt avgörande när det kommer till arbete kring FoU. Genom lösningsorienterade tillvägagångssätt där fokus var att få största möjliga förståelse för kunderna, har Phillip lyckats förbättra innovationsförmågan inom MacGregor vilket har lett till fler affärer.

“The customer tells us what he wants, but when it comes to buying a new ship no one wants to pay for it. If you ask a customer what he wants, he tells you what he thinks he need, you don’t give them what you want, you give them what they need. […] we learned as much as we could about their business because we didn’t talk about our products but their business and what could make a difference for them.”

Ett intressant koncept som också nämndes var att medarbetare hos MacGregor kunde få 60 timmar på sig att ta fram en ny idé för en innovation. På det sättet fick man in nya idéer och motverkade samtidigt medarbetares möjliga känsla av att ledningen inte lyssnade på förslag.

Nästa presentation var med Trond Strömgren från norska GCE Ocean Technology. Han berättade att i samband med att oljepriserna sjönk 2018 var det många som ”ville lägga sig ner och dö” men istället fann man nya möjligheter att använda kompetenserna från olja & gassektorn inom andra områden. I Norges fall ser man idag en tydlig omställning mot den maritima näringen kontra olja genom bland annat arbete inom havsbaserad vindkraft, fiskodlingar och testsiter.

”Havsbruksindustrin tjänar massa pengar i Norge just nu genom olja & gas kompetens”.

Trond poängterade att det finns mängder av potentiella samarbetsområden med Sverige, framförallt inom fordonsindustrin, autonoma farkoster, Internet of Things och materialteknologi där svenskarna är bättre och Norge har ett tydligt behov kring kunskapsöverföring inom bland annat havsnäringen.

Kerstin Hindrum, RISE och Martin Sjöberg, IVL/Kristinebergscentra, inledde med att presentera RISE film om maritim forskning och KristinebergDe berättade om fördelarna med att testa sin pilot i Kristineberg i form av lugna vatten, fungerande fiber- och elanslutningar och att det i varje byggnad finns ytvatten och djupvatten så man kan köra flera tester också inomhus. 

Kerstin berättade sedan att innan man kan göra havstester till exempel i Norge eller Skottland behöver man testa komponenter och delsystem och där har Kristineberg och Testsite Skagerrak en tydlig roll att fylla.

”Det finns väldigt mycket möjligheter och gemensamt står vi (partnerskapet i Kristineberg, reds anm.) för det stöd du kan tänkas behöva. Det pågår också ett arbete kring att samverka med flera testsiter, bland annat i Norge och Portugal.”

Sedan var det dags för Pierre Ingmarsson, RISE, som berättade om OffshoreVästs undernätverk Ocean Energy Sweden. Han beskrev detta som ett affärs- och utvecklingsnätverk med mål om att skapa en innovationsmiljö där utvecklare som jabe, CorPower, Minesto och Ocean Harvesting med flera kan diskutera de olika tekniska utmaningar som havet medför. Pierre berättade också att marknaden för havsenergi beräknas till omkring 50 miljarder euro per år enligt en prognos som baseras för år 2050. Han tryckte på behovet av att lyfta havsenergi inte bara inom innovation, utan också vad gäller finansiering där en viktig del var att diskutera havsenergi utifrån marknad och då täcka hela utvecklingskedjan. Pierre nämnde även konkreta samverkansförslag med Ocean Energy Europe och möjligheten att utveckla ett nordiskt samarbete.

Nästa talare var Anders Jansson, CorPower Ocean, som inledde sin presentation med att diskutera huruvida vågkraft verkligen behövs. Det här var en frågeställning som han tillsammans med Patrik Möller (VD CorPower) funderat på i samband med att andra energikällor blivit allt mer kommersiellt framgångsrika. De båda kom dock fram till att ett behov trots allt finns för vågkraft som har potential att leverera 20% av den globala strömförsörjningen.

”Ska vi nå 100% förnybar energi i framtiden räcker inte sol, vind och batteri utan vi behöver vågkraft.”

Anders diskuterade också CorPowers teknologi, affärsmodeller och vikten av att minimera risker för att kunna få finansiering där banken oftast är kunden.

Innan den första konferensdagen var slut delades deltagarna upp i tre parallella workshops för att diskutera Ocean Energy Sweden, Havsbaserad vindkraft samt Möjlighet och utmaningar.

Dag 2:

Eftersom Seaflex inte kunde medverka inleddes dagen med att Johannes Hüffmeier, RISE, berättade om projektet FRESHER (vilket Seaflex koordinerar) som fokuserar på flytande solpaneler. Fördelar som nämndes med havsbaserad solenergi var bland annat den billiga ytan till havs jämfört med land samt vattenkylningseffekten underifrån. Enkelheten med ett fåtal fasta komponenter nämndes också som något positivt.

Johannes berättade också om statusen för flytande solenergi idag där den jämfört med vindkraft inte når samma nivåer ännu men att det händer en hel del i både Frankrike och Holland men framförallt Kina som just nu utvecklar en solkraftspark på 150 MW.

”Om vi utnyttjar solen finns stor potential att producera väldigt mycket energi genom flytande solkraft”

Anders Wickström, RISE gav sedan en inblick i havsbaserad vindkraft och dess grundförutsättningar men också det pågående forskningsarbetet som görs idag. Han berättade bland annat att med allt större turbiner blir havsbaserad vindkraft mer tilltalande, om inte annat av logistiska skäl då det är betydligt enklare att transportera komponenter över havet än via bilvägar.

Lars Vänelid, Hexicon, fortsatte på det inslagna spåret om havsbaserad vindkraft och berättade om företagets affärsmodell samt vändpunkten som kom våren 2018 då man träffade en affärspartner i Sydkorea. Från ett första mindre projekt värt blygsamma 100 000 SEK kom sedan en jätteinvestering som innebär en helt annan verklighet för Hexicon, som återigen tillhör de mer spännande utvecklarna inom havsbaserad vindkraft.

Nästa talare var en duo i form av Jörn Ryberg, Marcon och Hans Ohlsson, wpd. Jörn inledde med att berätta om STP (Svenska Tillståndsgivna Projekt) som i grunden är ett nätverk med övergripande syfte att få till en startpunkt för svensk havsbaserad vindkraft. Två punkter nämndes sedan som huvudsakliga utmaningar för den havsbaserade vindkraften i Sverige. Den ena var de finansiella riskerna som ett projekt innebär här kontra övriga Europa, där exempelvis auktionssystemet som används där gör att man får en annan helhetsbild av kostnader och även kan reducera dessa. Den andra punkten handlade om tillståndsprocesser i Sverige.

”Tillståndsgivna projekt dör för att läget står stilla och själva tillståndet går ut för att marknaden inte finns och man kan inte göra något, för inget händer […] Mer än en halv miljard har investerats i Sverige på de här projekten som inte leder någon vart på grund av otydliga ramverk.”

Ett ytterligare dilemma var Sveriges bristfälliga infrastruktur där Jörn krasst konstaterade att det inte är elbrist som är problemet utan snarare kapacitetsbrist:

”Svenska stamnätet byggdes på 30-talet och under 60- och 70-talet byggde man ut regionala nät baserat på samhällsutvecklingen på den tiden. Vi sitter alltså idag på ett nät som är dimensionerat utifrån hur samhället såg ut för 60 år sedan. […] Detta ger ett incitament för att använda projekten som är tillståndsgivna men då måste vi ha havsplaner och havsplanering som går i samklang med detta för vi kan inte bygga en havspark som sedan inte går att ansluta.”

STP har redan tagit fram en handlingsplan där man fokuserar på; risken med havsbaserade projekt, införandet av en väntegaranti, genomsyn av befintlig infrastruktur och samklang mellan nätutbyggnad och tillståndsprocesser samt koordinering kring lagstiftning.

Hans Ohlsson avslutade presentationen med att säga:

”Politiker måste bli bättre att jobba med faktaunderlag i tillståndsprocesser, idag får man till svar ”det tycker inte vi”. Man har ingen dialog överhuvudtaget.”

På temat “Sustainability and digitalization for the Offshore sector” var det sedan dags för Anders Höfnell och Joakim Birgander, Lloyd’s Register Group. Anders beskrev digitaliseringen som den fjärde industrirevolutionen och menade att man genom ökad information vill nå högre insikter genom ökad uppkoppling mellan människor, system, maskiner och apparater. De presenterade sedan tre stödjande system som tagits fram av Lloyds Register och som bygger på idén om digitalisering.

LR Safety Scanner, bygger på HSE (Health, Safety, Environment) data och analys som är grunden för applikationen. Bakgrunden är att olyckor upp till 80% beror på människan och att dessa har enorm påverkan på ett företags rykte, produktivitet, omsättning etcetera vilket innebär risker man helt enkelt vill undvika.

Maintenance Optimization analytics, samlar in underhållsdata i flera olika format som sedan analyseras. Rent generellt kostar oplanerade driftstopp inom offshoresektorn fruktansvärt mycket pengar poängterade Joakim, som menade att vi trots detta inte ser allvaret.

”Vi ser på underhåll som när ett dåligt system repareras för att det går sönder […] I snitt spenderas idag 80% på att reagera på problem med underhåll och system snarare än att motverka eller förhindra dessa.”

Ett konkret exempel på digitaliseringens fördelar var att systemet ifråga bland annat kan hantera alla mänskliga språk och därmed koppla samman riskrapporter från olika besättningar och sätta samman en översiktsbild av problemen på fartyg, detta trots mänskliga språkbarriärer.

Condition-based maintenance, använder realtidsinformation för att förutse och förhindra problem. Det kan vara i form av sensorer på utrustning som samlar data som sedan visualiseras för oss människor på ett sätt så att vi förstår. Till exempel en pumpanläggning med sensorer som kontinuerligt mäter och skickar signaler till en molntjänst, där datan analyseras och sedan visualiseras för människor genom grafer och tabeller.

Claes Eskilsson, RISE, berättade sedan om OES Task 10, ett projekt som syftar till att verifiera och validera existerande hydrodynamiska simuleringsmodeller för vågkraft.  Ett stort fokus lades kring linjära kontra CFD-simuleringar, där CFD beskrevs som “all-inclusive” jämfört med linjära simuleringar som dock går betydligt snabbare att genomföra. Inom OES task 10 har 2 olika case redan prövats men som Claes själv uttryckte det:

”Vi var på tok för snälla när vi valda våra case som är för linjära. Vi har mycket kvar i OES för att komma till slutmålet.”

Konferensens sista presentation gjordes av Molly Rogstadius och Eva Errestad, RISE, som presenterade EEN (Enterprise Europe Network) respektive SARGASSO. Molly beskrev EEN som innovationssupport för små och medelstora företag och att man hjälper till med allt från att hitta finansiering till experter och samarbeten samt partners.

”Innovation har blivit en lagsport, om du samarbetar med fler hjärnor ökar du chansen att nå innovation och större konkurrenskraft genom fördelade resurser och risker. Detta samtidigt som du skapar en trovärdighet genom att kanske gå ihop med en mer etablerad aktör.”

Eva berättade sedan om SARGASSO, en öppen maritim innovationsplattform för blå näringar som är offentligt finansierad av Västra Götalandsregionen, Region Skåne, SMTFs medlemmar och RISE. Hon medgav att det idag finns liknande system som SARGASSO men att de kostar en hel del att vara med i dessa vilket exkluderar många SME:er.

”SARGASSO är en kostnadsfri neutral plattform vars syfte är at stötta företagen och en hållbar samhällsutveckling. Med ökad digitalisering ökar också behovet av nya lösningar och därför arbetar vi brett med företag som kanske inte arbetar inom maritima området idag utan kan bidra med nya idéer och lösningar.”

Konferensen summerades av Erik Bunis och Kerstin Hindrum som konstaterade att vi måste samarbeta, oavsett om det gäller kompetens, politik eller teknisk innovation. Tillsammans måste vi försöka hitta vägar fram för det vi tycker är viktigt.