Nätverk

Våra nätverk

Ett nätverk som samlar svenska aktörer inom havsenergi branschen.

Ocean energy will play a major part of our future as the need for renewable energy sources will only increase. Together with solar and wind energy, ocean energy provides an alternative to fossil energy as the energy content in the ocean movement is very large. However, companies today face technical and economic challenges.

Ocean Energy Sweden is a new business network consisting of Swedish companies developing products and systems in the area of ocean energy. The network will grow to include suppliers, universities, research institutions, test centres and others.

The main purpose of this network is an increased interaction and cooperation between companies in the sector, ultimately aiming for cost efficient products, systems and commercial projects. Focus will be on networking, joint development projects and commercial activities.

Ocean Energy Sweden will also be a platform for the presentation of developments and opportunities in the ocean energy sector, including the different companies and organizations involved. This will be done through a web site, social media and joint activities with regard to national and international industry conferences.

Ocean Energy Sweden is supported by OffshoreVäst, an innovation platform for industrial development within the offshore area in Sweden.

Ocean Energy Europe

Ett nätverk som samordnar svenska aktörer inom Vindenergi till havs.

Hållbar energiproduktion är en av de största globala samhällsutmaningarna. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra stort för att lösa den utmaningen. Svensk industri var tidigt ute med teknikutveckling för havsbaserad vind och har en gedigen kunskap genom hela livscykeln. Svenska företag är internationellt kända för stort ingenjörskunnande, innovationsförmåga samt en vilja att ligga i teknikens framkant i de branscher man satsar på. Även om vi de senaste åren hamnat lite på efterkälken ser vi goda förutsättningar för att en nationell kraftsamling där såväl branschens företag som nationella lärosäten och institut tillsammans med samhällets företrädare kan ge en positiv utveckling och bidra till en stabil, fossilfri energiförsörjning och framtida tillväxt för exportindustrin och inhemskt näringsliv.

Läs mer på http://vindenergitillhavs.se

Västsvensk Subsea

Nätverket drivs tillsammans med Business Region Göteborg med syfte att samla samt stärka konkurrenskraften bland västsvenska företag verksamma inom subsea-området. Läs mer

OffshoreVäst Sydost

Ett nätverk som samlar aktörer inom offshore-branschen som är geografisk placerade i sydöstra Sverige.

Samverka och Påverka

Svenska offshoreföretag arbetar i en internationell miljö med kunder och leverantörer i många olika länder. Strävan att utveckla Sveriges industri inom offshore begränsas därför inte till ett nationellt perspektiv. OffshoreVäst samarbetar också med aktörer på internationell nivå som en del i branschens långsiktiga utveckling.

Att påverka EU till att svenska styrkeområden finns med i program och utlysningar är ett viktigt arbete inom området Påverkan. Vi utvidgar nu arbetet genom att starta en “Påverkansplattform för förnybar energi till havs.”. En grupp företags- och forskningsrepresentanter engagerar sig i olika europeiska organ som har inflytande på i första hand arbetsprogrammen och utlysningarna inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Även Läs mer

Ocean Energy Europe

Ocean Energy Europe (OEE) är en branschorganisation för havsbaserad förnyelsebar energi organiserad på europeisk nivå. Organisationen som är placerad i Bryssel har 100 medlemmar som inkluderar världsledande företag och institut inom fältet.

Som medlem får OffshoreVäst och våra medlemsföretag tillgång till information om utvecklingen inom branschen på europeisk nivå och möjlighet att påverka dess inriktning. Sedan EU tagit intresse för havsbaserad energi som en prioritet för Horizon 2020 och för att uppfylla målen för förnybara energikällor stöttar EU branschen med bland annat forskningsmedel.  I EUs arbete är Ocean Energy Europe en viktig partner som kontaktpunkt mellan branschen och EUs institutioner.

Den gemensamma synen på havsenergi återspeglas i ”Ocean Energy Strategic Roadmap” som har arbetats fram genom en serie möten, workshops och konferenser. Den motsvarar den preliminära analysen som togs fram i oktober 2015. Syftet är att visa på vägen framåt, göra Europa ledande inom havsenergi och utveckla teknologin för att möta upp det betydande energibehovet i Europa de kommande 35 åren.

Ocean Energy Strategic Roadmap – Building Ocean Energy for Europé (Draft)

TP Ocean

Som en del av organisationens samarbete med EU har de tagit initiativ till upprättande av en europeisk teknik- och innovationsplattform för havsenergi (TP ocean) som fått officiellt status som rådgivande instans i frågor som rör havsbaserad energi. OffshoreVäst är representerade plattformens referensgrupp genom Pierre Ingmarsson, WP2-ledare.

Sveriges maritima strategi

Sveriges regering presenterade 28 september 2015 ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö” som anknyter till regeringens arbete med särskilda strategier för export, nyindustrialisering och livsmedel. OffshoreVäst har som extern part gjort inspel till strategiarbetet och följer nu implementeringen av strategin.

Läs om när strategin presenterades (Länk till nyheten)

SIA NRIA-U

Ett antal av OffshoreVästs medlemsföretag och strategiska partners har också deltagit i utarbetande av en SIA för undervattensteknik. Bottenförutsättningar och undervattensteknik är en viktig del av samtliga OffshoreVästs arbetsområden.

Läs mer om SIA NRIA-U