Tanja Tränkle funderar kring Sveriges havsplaner som hon menar måste ses som en möjliggörare när Sverige ska välja väg inför framtiden. I slutändan blir det en fråga om perspektiv.

Det är många som ska samsas om havet. Havsplaner för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken finns att läsaHavs- och Vattenmyndighetens webb där de också tillhandahåller en digital karta med detaljerad information för varje område. Intentionen med att planera haven är att integrera Sveriges näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Ambitionen har också varit att se havsplanerna som en möjliggörare, en plan som ska främja samexistens.

Många samrådsmöten har redan genomförts för att diskutera och tycka till om Havs- och Vattenmyndighetens förslag till statliga havsplaner för Sverige. (Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 15 augusti.) OffshoreVäst har deltagit aktivt i ett samrådsmöte kring energifrågan för att resonera kring de olika villkoren som behövs för att t.ex. en havsvindpark ska bli projekterad, tillståndsgiven, finansierad och slutligen byggd. Energimyndigheten har konstaterat ett behov av 50 TWh från havsbaserad vindkraft till år 2040. Kring de områden som i de föreslagna planerna är tänkta för energiutvinning finns det dock en del tvivel till huruvida detta behov skulle kunna bli uppfyllt.

Att lägga en storskalig plan på lång sikt är en utmaning, ingen kan nämligen förutse hur teknikutveckling, behovs- och omvärldsförändringar samt politik kommer att förändras och därmed påverka hur pass väl planen kan följas. Omvänt är det i nuläget även ovisst hur starkt havsplanerna kommer att påverka t.ex. tillståndsprocesser och även hur förändringen av havsplanerna vart åttonde år praktiskt kommer att gå till. Vi får hoppas att ambitionen om havsplanerna som en möjliggörare, också är ett perspektiv som delas av de som ska tolka planerna i sina beslut framöver.