Offshoreväst inledde 2019 på uppdrag av Vinnova ett arbete med att öka medverkan av svenska företag inom H2020. Förnybar energi till havs har stor potential att bli betydelsefullt i ett internationellt utvecklingsperspektiv. Sverige har mot bakgrund av såväl teknisk som organisatorisk kompetens, möjlighet att ta en ledande roll i innovationsutveckling och implementering som bidrar till hållbar utveckling. Detta i sin tur ger på sikt också möjligheter för svensk exportindustri inom området. Såväl utveckling inom våg, tidvatten och strömmar som innanhavsteknik inom havsbaserad vindkraft och flytande vind är i ett kommersiellt inledande stadium där svenska aktörer genom entreprenörskap och olika innovationsmiljöer, kan nyttiggöra satsningar inom H2020 och kommande Horizon Europe och förkorta ”time to market”.

Möjlighet till ökad effektivitet och produktivitet

H2020 är världens största enskilda offentliga investering i FoU med nära 800 Miljarder Euro (Horizon Europe 980 Miljarder Euro) under en sjuårsperiod. En undersökning som Svenskt Näringsliv gjort visar att Sverige har varit tämligen framgångsrikt även om man ser en nergång i såväl ansökningar som ”success rates” i förhållande till FP7 och i förhållande till våra grannländer. Det privata näringslivets medverkan har en god bredd men koncentreras dock till några få, mycket aktiva och kunskapsintensiva företag. H2020 är för större företag en arena för att utveckla internationellt samarbete i hela värdekedjan inklusive ledande forskningsaktörer. För dessa företag har medverkan i H2020 stor strategisk betydelse. H2020 ger också möjlighet för mindre företag möjlighet att expandera och utvecklas genom investering i FoU och innovation och etablera och bredda sina nätverk att nå såväl partners som presumtiva kunder. För de mindre företagen är dock mervärdet i de enskilda fallen ofta mer svårbedömt. Hälften av de tillfrågade företagen tyckte att medverkan i FP7 bidragit till ökad effektivitet och produktivitet men inte bidragit nämnvärt till ökad vinst.

Att förstå vad H2020 innebär

För att öka det svenska deltagandet måste barriärerna minska men det är också viktigt att visa på affärsmöjligheter såväl på kort som lång sikt. Det vill säga underlätta identifiering och matchning av utlysningar, marknadskoppling, visa på det affärsmässiga värdet som nätverk och konsortier ger.

En undersökning från Svenskt Näringslivs samt våra erfarenheter från tidigare påverkansarbete och skrivande av ansökningar pekar på ett antal olika hinder (se nedan) som ligger som grund för våra olika aktiviteter.

  • Företag är begränsade i sin förmåga att delta i ansökningar och projekt bl.a. för att de saknar tillräckliga resurser av såväl FoU som administrativ personal, särskilt för att spela en större roll i konsortiet.
  • Företagen är skyldiga att samfinansiera sitt deltagande i projekten (IA actions) i kontanter eller vanligare, in kind som oftast består av personella resurser. Det är ofta en begränsande faktor.
  • Regler för deltagande i H2020 är komplexa och det är svårt för någon som är ovan att identifiera relevanta ansökningsomgångar. Detta kan vara en flaskhals både med avseende på bristande kunskap och brist på tid.
  • Nätverk av potentiella utländska partners är otillräcklig
  • Nätverk av potentiella svenska partners är otillräcklig
  • Uppfattningen att det är tidskrävande att lägga fram förslag, är avskräckande. 

Offshoreväst bidrar till samverkan

Relationer – Genom starka nätverk identifierar vi tidigt aktörer som har ett intresse för en utlysning. Relationerna bygger på att man skapar förtroende mellan organisationerna men också stödjer enskilda personer inom respektive organisation att förankra deltagande och att resurser allokeras. Det är viktigt att medarbetare som behöver beslut inom respektive organisation får underlag som inger förtroende och underlättar ledningsbeslut. Detta är speciellt viktigt inom IA ansökningar där finansieringsgraden är 70/30. Starka relationer kortar beslutsvägar och skapar förutsättningarna för att få med kompetenta och engagerade aktörer som i ett tidigt skede kan bidra till ansökan.

Affärsmöjligheterna – För att ett företag skall vara intresserat att deltaga så krävs det att man identifierar såväl affärs- som innovationsmöjligheterna för respektive organisation. Det innebär att förstå de potentiella möjligheterna och den framtida marknaden. Det blir extra viktigt eftersom flera aktörer nu vänder sig mot den förnybara el-marknaden där kunskapen och nätverken inte är lika starka som på de traditionella marknaderna de verkar på. En tidig affärsmässig förankring internt inom respektive deltagande organisation skapar större förutsättningar för deltagande och en framgångsrik ansökan.

Kompetensmatchning – Offshoreväst ingår ett antal olika företagsnätverk och har genom sina europeiska forskningssamarbeten och deltagande i europeiska samverkansplattformar (ELBE och ELBE+, ett stort nätverk som är av stort värde, både för att nå presumtiva svenska deltagare och att hitta och utveckla rätt projektkonsortium.   När det kommer till IA ansökningar så är det speciellt viktigt att utlysningen ligger i linje med företagens utvecklingsplaner där H2020 då kan bli ett starkt stöd i deras fortsatta utveckling. Företagen skall tydligt vara en del i projektets värdekedja.