Vi ställde frågan hur den framtagna vindenergiagendan kan gå från vision till verklighet!

Det finns stor potential för svensk industri inom Vindenergi och elnät till havs, det har det strategiska agendaarbetet slagit fast.

Den så kallade Strategiska innovationsagendan är klar och trots stor osäkerhet om den framtida energipolitiska färdriktningen, är det dags att ta steg framåt.

Kan vi göra mer för att visa på den potential som finns för sysselsättning och export? Hur förbereder vi oss för en framtida svensk hemmamarknad – om/när den kommer? Och vilka måste vara med för att vi skall nå resultat och som alltid – vem gör vad?

Det var utgångspunkten för diskussionerna som engagerade deltagarna i vårt Forum den 7 juni.

Det här är resultaten från diskussionerna:

 1. Vi behöver skapa en egen plattform för havsbaserad vindkraft, där leverantörer av produkter och tjänster samlas.
 2. Vi behöver en genomgång av och förankring hos viktiga och drivande relevanta företag och organisationer.
 3. Vi behöver en funktion med legitimitet som talar för såväl de industriella sysselsättningsmöjligheterna som möjligheterna till elexport från den förnybara energikälla som havsbaserad vind är.
 4. Vi behöver en funktion som också kan aktivera politiska förespråkare på lokal och regional nivå att påverka den nationella politiska diskussionen.
 5. Vi behöver dessutom på kort sikt genomföra ytterligare samhällsekonomiska studier och analyser beträffande industrins potential inom de olika områdena i värdekedjan samt svenskt och europeiskt elbehov i framtiden med olika konsekvensscenarior.
 6. En fördjupad marknads- och konkurrensanalys bör genomföras inom området ”innanhavsteknik”.
 7. Gemensamt inspel till Energimyndigheten med avseende på deras utredningspunkter om havsbaserad vindkraft, bör göras så snart som möjligt.

Det här gör vi nu

 1. Stefan Karlsson, ordförande i Svensk Vindenergis havsbaserade råd, tar med sig frågan till den gruppen om hur de olika initiativ och roller som finns kan samordnas i en gemensam plattform (kopplat till pkt 1,2,3 ovan).
 2. Stefan som på uppdrag av Västra Götalandsregionen, också är ny koordinator för Havsvindforum, ser på möjligheten att inom den gruppen utveckla pkt. 4.
 3. Vindkraftcentrum, Christer Andersson, undersöker tillsammans med bl.a. Vattenfall och Marcon Windpower, möjligheten att genomföra ytterligare analys om samhällsekonomiska effekter av satsning inom havsbaserad. (kopplat till pkt 5).
 4. OffshoreVäst samordnar inspelet till Energimyndigheten. (pkt 7.)
 5. OffshoreVäst ser över och ger förslag på pkt. 6.

OffshoreVäst kommer tills vidare att ta rollen som en form av ”sambandscentral ” för ovanstående arbete och informera intresserade via hemsidor, nyhetsbrev och sociala media.

Ny avstämning och plan för det fortsatta arbetet görs under tidig höst.

Nationell påverkansplattform för havsbaserad förnybar energi.

EU lägger stora ekonomiska resurser inom sitt forsknings- och innovationsprogram H2020. Från svensk sida vill man öka inflytandet på inriktning och calls. Vinnova har därför inrättat nationella påverkansplattformar som ett led i det arbetet. Ett arbete vars syfte i slutänden är ett ännu större deltagande från svenska företag, akademier och institut i H2020.

OffshoreVäst tillsammans med företag, forskningsinstitutioner och andra intressenter driver en sådan plattform med fokus på havsbaserad vind, våg, strömmar och tidvatten. Kerstin Hindrum, redogjorde övergripande för hur påverkansstrukturen är uppbyggd. Se presentation. Hon underströk att engagemang och kontakter inom de olika grupperingarna inte bara ger möjlighet till ökat svenskt inflytandet utan också leder till värdefulla kontakter och inbjudningar att delta i framtida utvecklingsprojekt inom t.ex. H2020.

Dessutom har nu förberedelser inletts inom EU för nästa program, FP9, något som kan vara bra att informera sig om.

Vill du bli del i påverkansarbetet, knyta nya kontakter och samarbeten för utvecklingsprojekt?

Hör av dig till Tanja Tränkle, tanja.trankle@ri.se.