Schematisk bild av påverkan och kontakt med H2020

I bilden visas en schematisk skiss över några vägar till påverkan och kontakt med aktörer inom H2020, nationellt och internationellt. I vår påverkansplattform har vi just nu fokus på de grönmarkerade aktörerna. Här nedan också några korta kommentarer och exempel.

Inriktningarna inom H2020 bygger på EUs (Junckers) tio prioriteringar, presenterade 2014.

 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar
 2. En sammankopplad digital inre marknad
 3. En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik
 4. En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas
 5. En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
 6. Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med Förenta staterna
 7. Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende
 8. Mot en ny migrationspolitik
 9. En starkare global aktör
 10. En union i demokratisk förändring

H2020 har tre huvudprioriterade områden

 • Spetskompetens Excellent Science
 • Industriellt ledarskap
 • Samhällets utmaningar

Vår påverkansplattform har huvudfokus på Säker, ren och effektiv energi som återfinns inom Samhällets utmaningar.

För varje programområde inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna som följer programmet och utformar framtida arbetsprogram och utlysningar inom respektive område.

Den nationella delen fungerar likartat i alla medlemsländerna.

Varje programområde inom H2020 har sina egna kontaktpersoner och referensgrupper.

Den svenska organisationen kopplad till arbetet inom programkommittéer för H2020 består av en ansvarig svensk ledamot kopplad till regeringskansliet. Till stöd i kommittéen har ledamoten en expert och en bitr.expert från någon myndighet. Till dessa finns också kopplad en referensgrupp. Den för Säker, ren och effektiv energi består av 21 ledamöter från myndigheter, branschorganisationer, företag osv. Referensgruppen har i sin tur utbyte med det svenska FoU/I-samhället.

NCP ( National Contact Point) är primär nationell kontaktperson/er som är utsedda för varje programområde. De kan hjälpa till att ge information och råd hur man kan delta i H2020.

Inom Energiområdet heter NCP Esa Stenberg, Vinnova, och Lisa Lundmark, Energimyndigheten.

På den Europeiska sidan har Kommissionen en nyckelroll och presenterar vartannat år ett nytt arbetsprogram som beslutas i programkommittéen.

Synpunkter till och påverkan på kommissionen kommer från många av EUs samverkansorganisationer och plattformar. Här nedan ges några exempel:

JTI ( Joint Technology Initiatives) bygger på Lissabonfördragets artikel 185. Här kan nämnas t.ex.

Clean Sky ( flygindustrisamarbete)

SPIRE (hållbar processindustri)

EeB (energieffektiva byggnader)

 

PPP ( Public Private Partnership kopplade till Lissabonfördragets Artikel 185 resp 187) Här kan nämnas  t.ex.

FoF ( Factories of the Futures 2020 ledd av EFFRA ( European Factories of the Future Research Association

 

JPI (Joint Programme Initiatives) bygger på Lissabonfördragets artikel 187 Här kan nämnas:

Bonus (Östersjöprogrammet)

Eurostars

 

ETP (European Technology Platform)  finns t.ex. för Ocean Energy. http://www.oceanenergy-europe.eu/policies/technology-platform

ETIP (European Technology and Innovation Plattform)  finns t.ex. för Wind Energy. https://etipwind.eu/

EIP (European Innovation Partnership) EIP är en nyckelaktör för att driva på profilerade program inom PPP.

 

EIT ( European Institute of Innovation and Technology) är ett partnerskap för företag, forskningsinstitut och universitet. Man driver fem s.k. KIC (Knowledge and Innovation Communities). T.ex.

KIC Raw Materials

KIC InnoEnergy

KIC-grupperna sätter fokus på att utveckla innovativa produkter och tjänster, starta nya företag, och utbilda en ny generation entreprenörer.