Möt vår WP-ledare Pierre Ingmarsson som diskuterar rollen som WP-ledare, sin syn på havsenergisektorn och Sveriges möjligheter inom den. Intervjun kommer att publiceras i två delar.

Hej Pierre!

Vad innebär din roll som WP-ledare i OffshoreVäst?

”Att jobba för att skapa en inhemsk industri inom havsenergi I Sverige. Mitt ansvar är att förstå marknadsperspektiven, behoven hos SME och kompetensen inom akademin och presentera en ny marknad för de leverantörer i värdekedjan som är intresserade att expandera in i ett nytt teknikområde. En av mina viktigaste uppgifter är att prata för de svenska intressena på den internationella arenan och se till att vår kompetens i Sverige är med i de olika sammanhangen, projekt, roadmaps, strategiska forskningsagendor etc.”

Hur ser du på havsenergisektorn idag?

”Värdekedjan saknas fortfarande i stora delar, speciellt här i Sverige. Det finns ett starkt politiskt stöd och havsenergi är utpekat som ett av de områden med störst potential då det kommer till kustnära sysselsättning. Vi har småföretag som utvecklar teknik för att omvandla havets kraft som är oerhört kompetenta att attrahera privat riskkapital och att ta tillvara på de stödfunktioner som finns för att finansiera sina verksamheter och att knyta till sig nätverk internationellt. Idag står vi utan en gemensam handlingsplan och för att få värdekedjan att delta aktivt behöver vi jobba tillsammans med olika leverantörer för att skapa visionen och de långsiktiga målen. Sverige är ett starkt exportland inom en rad olika teknikområden och varför skulle det skilja sig i denna sektor. En viktig del i det arbetet är att fler bolag kommer igång med certifieringsprocesser som ett led i att bygga förtroende på en framtida marknad.”

Om man tänker från en utvecklingsaspekt, var är havsenergin idag jämfört med 3-5 år sedan?

”Idag är det mycket fokus på att få saker att hålla genom att göra mer testbänkar, att testa komponenter i labb osv., hämta hem data för att fylla igen luckorna och därmed minska osäkerheten innan man placerar sina produkter ute i havet. Man har ett större fokus på detta och även en större förståelse för det i ett marknadsperspektiv. Tidigare lade man mycket fokus på funktion men det slutade med att saker och ting gick sönder. Nu arbetar man snarare utifrån en marknadsmässig kravbild där ett utvecklingsbolags önskan är att visa att det man utvecklar faktiskt fungerar och samtidigt håller, vilket är lite mer hållbart och kanske mer långsiktigt.”

Känslan är att Sverige ligger bra till när det kommer till havsenergisektorn men att utvecklare söker sig till andra marknader för att där finns möjligheter och pengarna. Skiljer sig möjligheterna att etablera sig beroende på teknik eller handlar det om marknadsföring och hur väl man lyckas med den?

”Både och skulle jag säga. Bolagen är entreprenörer och utifrån svensk kultur arbetar man utåt och mot den internationella arenan väldigt tidigt, både för att etablera ett namn och för att visa att man har ett tekniskt kunnande. Sedan skiljer det sig lite mellan olika länder vad gäller innovationssystem, där Sverige har haft en låg offentlig finansiering vad gäller utvecklingsbolag vilket skapat en situation som gör att man får arbeta hårdare på andra fronter med entreprenörsandan. Om man tittar på Storbritannien som lagt stora pengar på sina utvecklingsbolag har man där istället förlorat lite av sitt entreprenörstänkande jämfört med våra bolag som arbetar på ett annat sätt.”

Vad anser du om Sveriges möjligheter och eventuella satsningar på havsenergi?

”Med tanke på den starka teknikutvecklingen och vår historik inom att exportera teknik inom olika områden som t.ex. militär utrustning, fordonsindustrin, flygindustrin etc. är förutsättningarna gynnsamma. Sveriges sätt att jobba utåtriktat på en internationell arena från tidig start i utvecklingsprocessen gynnar möjligheterna för kommersiella produkter som blir långsiktigt konkurrenskraftiga. Det är viktigt att nämna att Sverige satsar inom offentligt stöd lika mycket över en tioårsperiod som Storbritannien satsar under enbart ett år där Sverige och Storbritannien delar andra plats i innovationsindex 2016. Detta är något som har uppmärksammats hos kommissionen men också övriga länder som undrar hur vi jobbar i Sverige (se Ocean Energy Strategic Roadmap sid 38).”

Vad tror du om den svenska industrin om 3-5 år?

”Jag hoppas vi har fått industrin att förstå att detta är en kommande marknad och att vi kan se tyngre investeringar inom olika områden som t.ex. test och demo, komponenter, delsystem etc. som gynnar en etablering av havsenergiparker med flera hundratals enheter.”

Vad kan du säga om den globala havsenergi-industrin idag?

”Det finns många småföretag som utvecklar havsenergi, enbart inom en utlysning i USA så kom det in ansökningar som omfattade 100 olika tekniker. I Kina satsas nu enorma medel på förnybar energi (3300 miljarder kronor) och en uppbyggnad av olika program som ger support i de olika utvecklingsfaserna. I Kanada installerades nyligen en fullskalig tidvattensturbin i Fundy Bay och flera testsiter i Storbritannien börjar fyllas upp. I Europa finns det ett antal olika stora bolag som fortfarande står bakom utvecklingen men sektorn måste etablera sig ute i havet för att lära sig mer om utmaningarna då det kommer till att installera en fullskalig havsenergipark.”

Tack Pierre för din tid och dina svar!

Klicka här för att komma till Del II av intervjun med Pierre

Läs även: Intervju med Tanja Tränkle (Vindenergi)