Del två av intervjun med vår WP-ledare Pierre Ingmarsson som diskuterar pågående projekt inom havsenergi.

Hej igen Pierre!

Jag tänkte att du ska få chansen att berätta om dina projekt med OffshoreVäst-koppling. RiaSoR vad handlar det om och vad försöker du i din roll åstadkomma?

”RiAsoR handlar delvis om att stärka nätverksrelationer för framtiden men projektet i sig går ut på att skapa ett hjälpverktyg eller ”guidelines”. Riasor 1 handlar om tillförlitlighet och tillförlitlighetsmetodiken medan RiaSoR 2 handlar om guidelines för monitorering. Båda projekten hamnar under ”tillförlitlighetsparaplyet” och då är det viktigt att få in aktörer som sedan kan driva på den utvecklingen. I RiaSoR 2 har vi Synective Labs och Alkit Communications, två företag som båda har en stor erfarenhet från bland annat fordonsindustrin vilket är en viktig aspekt men sedan att industrin också är närvarande.”

Hur kommer det sig att tillförlitlighet är fokus för projekten? Är det ett särskilt behov?

”Tillförlitlighet är ett av de högst prioriterade områdena för havsenergi då saker och ting måste hålla ute i havet. Sedan måste man också få ner kostnaderna men om saker och ting går sönder kan det inte vara kostnadseffektivt. Det finns ju alla sorters utlysningar men idag innehåller samtliga tillförlitlighet som en punkt i någon aspekt. Havsenergisektorn har på ett par år gått från funktionalitet till hållbarhet.”

Fossilfritt och förnybart blir allt viktigare och det sker flera satsningar, är det tuffare att få finansiering inom havsenergi än inom andra energiområden?

”Svårt att säga men det finns större medel inom andra områden, det är inte lika mycket pengar avsatta för utvecklingen av havsenergi. Detta beror på att de andra energislagen är lite längre fram och har en marknad medan man i havsenergisektorn behöver stöd för att nå dit. Man behöver idag en industri som ser en potentiell marknad och som är villig att satsa på utveckling av t.ex. nya komponenter som i sin tur medför sänkta utvecklingskostnader, vilket behövs för att nå dit andra energiområden är idag.”

Jag läste nyligen ett pressmeddelande från vår medlem Minesto som vill öka sin kapacitet i norra Wales, det känns som att det bolaget är närmast en kommersialisering, eller?

”Det beror på vilket utvecklingsbolag du frågar. Men ja Minesto ligger rätt långt fram gällande etableringen av vad man då kanske kan kalla en havsenergipark. Sedan får du inte glömma bort Seabased. Annars håller jag med om att Minesto ligger i framkant vad gäller etablerandet av tre enheter som då bildar en så kallad ”havsenergipark”, något som i sin tur är svårdefinierat men man brukar tala om att tre eller fler enheter bildar en sådan.

Vad innebär det i praktiken om Minesto lyckas, är det ett genombrott för havsenergin eller är det endast ett steg närmre kommersialisering för deras del?

”Nja om Minesto nu etablerar en havsenergipark och förstår integrationen mellan flera storskaliga enheter, då är det ett jätteviktigt steg. Att utveckla en enhet och att sätta den i havet det är en sak men att utveckla flera hundra enheter som ska samverka och fungera, det är en helt annan utmaning och ju tidigare utvecklingsbolagen börjar med den utmaningen desto bättre.

Om man tittar globalt, hur många är det idag som är lika långt fram som Minesto, Seabased, eller Waves4Power?

”Det är få, väldigt få om man tittar i Europa. Inom tidvatten då är det väl en enhet uppe i Bay of Fundy, Kanada men det är just bara en enhet. Sedan ska det väl etableras en del tidvattensgeneratorer i Frankrike och i Skottland också men samtliga är i provstadiet. Om man tittar idag är de inte långt borta vad gäller tidvatten medan vågkraft har en lite längre väg kvar.”

Är det en fråga om teknik?

”Ja, det är en fråga om teknik.”

När tror man realistiskt sett att man kan ha ett fungerande havsnätverk i industriell skala?

”Om 5-10 år inom tidvatten men för vågkraft tror jag mer det är 10-15.”

Om vi återgår till projekten, vad kan du berätta för mig om Waveboost?

”Det är ett projekt som leds av vår medlem CorPower som jobbar med att göra olika testriggar där man kommer att vara i Skottland och göra olika tillförlitlighetsprovningar på systemet. Med en budget på fyra miljoner euro ska man köra dry testing parallellt med sina havstester vid EMEC, Scapa flow, Skottland.”

Har det gjorts något liknande projekt innan eller är det först i sitt slag?

”Testriggar har ju byggts förut så det är inte helt unikt men sedan finns ju olika fokus för olika testriggar där det kan finnas variation. Det viktiga är att företagen har en metodik som behandlar data som kan reducera osäkerheterna för att öka tillförlitligheten”

Ett annat projekt är Marinet som det blev en fortsättning på, kan du berätta om projektet?

”Det är en bra plattform för utvecklare att kostnadsfritt göra tester i olika faciliteter som finansieras av projektet. Totalt finns en budget på över 10 miljoner euro och projektet sträcker sig över 50 olika testfaciliteter i Europa vilket innebär en fantastisk möjlighet för utvecklingsbolag att göra tester i sin närhet men också för nätverkande. I Sverige kan man nu söka stöd för att utföra tester hos t.ex. SSPA och Testsite Skagerrak, någonting som tidigare var svårare pga. kostnadsskäl.”

Sedan har vi projektet Oceanic…

”Precis, det är Emiliano Pinoris (RISE) projekt där han jobbar med antifouling som är en del av tillförlitlighet, hur det påverkar material och hur man kan få saker att inte växa på tekniken som ligger i havet – för då slits den i onödan. Man gör olika tester och det fanns en rolig bild på Oceanic-projektets-hemsida där man är nere och dyker på olika testplatser.”

Alla projekt har en gemensam nämnare i tillförlitlighet, finns det något annat man vill undersöka?

”Man vill undersöka energieffektivitet och power take-off och sådana bitar, du vill ju utveckla din energieffektivitet samtidigt som du är tillförlitlig och där finns det flera aspekter som behöver undersökas inom havsenergisektorn men får du inte din utrustning i havet att hålla så är det ju ingen mening att titta på kostnadseffektivitet.”

Så det är egentligen ett steg av flera?

”Du måste identifiera dina kritiska komponenter och få dem att hålla eller på ett kontrollerat sätt förstå när dessa kommer att gå sönder och då byta ut dem i tid.”

Och det är där som Alkit och Synective kommer in med sin sensorteknik och uppsamling av stora mängder data förstår jag?

”Precis.”

En annan fråga… ligger fokus på EU när man arbetar i forskningsprojekt tillsammans med andra eller arbetar man på en global skala?

”Vi tittar ju internationellt på ett marknadsmässigt behov och jag identifierar tidigt hur det ser ut baserat på andra områden, jag själv kommer från fordonsindustrin och därifrån vet jag vad man behöver fokusera på för att få hållbara produkter. Det handlar om rejäla testprogram för de olika funktionerna, olika komponenter, delsystem och sedan fullsystem. De olika aspekterna kommer att vara applicerbara i havsenergisektorn också vilket gjorde det enkelt för mig med min bakgrund att se vad som behövdes här och även lyfta fram det behovet. Sedan försökte vi få det på banan internationellt och det har vi kämpat rätt hårt med. Vi fick in det i havsenergiprogrammet med större fokus på samverkan och tillförlitlighet, vilket är bra.”

Vad innebär den kommande roadmap för arbetet som du gör?

”Att det är viktigt att samla sektorn och skapa dialog med underleverantörer som redan idag är kopplade till olika utvecklingsprojekt och utvecklingsbolag. Att man skapar en bred industriansats för att driva utvecklingen framåt, för det kan inte utvecklingsbolagen svara på utan man behöver marknadens hjälp för att ta reda på det.”

Något annat jag tänkte på är vårt nätverk Ocean Energy Sweden, tanken är väl i grunden att marknadsföra havsenergi och bolagen som ingår i nätverket?

”Man kan säga att det är en gemensam röst i olika frågor. Det kan vara allt ifrån vad det är för rubriker vi vill se för Horizon2020 till hur vi vill presentera oss på Ocean Energy Europes konferens etc., en gemensam röst i olika frågor.”

Hur ser det ut med möjligheterna att samla olika industri-aktörer idag? Är det en svår uppgift?

”Det finns inte så många, eller ja det finns många som står bakom utvecklingsbolagen och det kommer vi att ha ett möte om snart hur man får dem på banan och det är ett pågående arbete för att skapa kontaktytorna.”

Om vi tittar på OffshoreVäst och WP2 ligger fokus att utveckla havsenergisektorn och den har ju du beskrivit, vad jag undrar är om det skiljer sig från den tidigare fasen av OffshoreVäst som vi nu har lämnat eller fortsätter vi med samma sorts arbete?

”I förra fasen av OffshoreVäst satsade vi på nätverkande på den internationella arenan och inte så mycket på att definiera projekt. Sedan gick vi över till en fas där vi jobbade mycket med att definiera. Första fasen handlade ju mycket om behov och att förstå marknaden sedan gick vi ju vidare till att försöka se gemensamma utmaningar och möjligheter och nu jobbar vi i olika projekt som rullar på.

Just nu tittar vi på att ta fram en handlingsplan för Sverige och under tiden sker ett antal olika projektansökningar. Vi har nu en etablerad förståelse för olika kanaler och vad behovet är för utvecklingsbolag som vi kan representera i olika sammanhang där utvecklingsbolagen själva kanske inte kan närvara. Men vi representerar ju Sverige som helhet i RISE medan vi i OffshoreVäst också gör det men mer fokuserar på innovationssystemet och prioriterar därför vissa saker som inte alltid är vad utvecklingsbolagen vill.”

Finns det några projekt på ingång som du kan berätta om utan att säga för mycket?

”Vi har väl ett projekt på gång som handlar om att bygga värdekedjor men mer än så kan jag inte säga i dagsläget. I övrigt vet jag inte hur mycket som är värt att ta upp om kommande aktiviteter men vi ska ju arbeta på handlingsplanen som vi vill presentera i oktober i Nantes, Frankrike då Ocean Energy Europe har en stor konferens. Den handlar om vad som behövs göras och vad man ska prioritera i havsenergisektorn i Sverige.

Avslutningsvis, finns det något särskilt du skulle vilja lyfta fram i ditt arbete med havsenergi?

”Samverkan och en förstålse för behoven utifrån ett marknadsperspektiv är det tydligaste budskapet för sektorn.”

Okej, tack för din tid Pierre!

Läs första delen av intervjun med Pierre