Svensk industri har nu tagit fram en gemensam strategi för havsbaserad vindkraft och havsbaserade elnät i Sverige.

I strategin har branschen enats om att ha som mål för 2030 att:

  • den svenska havsbaserade vindkraftsindustrin sysselsätter minst 25 000 personer
  • den svenska havsbaserade vindkraftsindustrin omsätter minst 50 miljarder kronor per år.
  • svenska havsbaserade vindkraftsparker levererar förnybar el till det europeiska energisystemet till ett värde av minst 4 miljarder kronor per år.

Detta skall åstadkommas genom att till år 2030 ha byggt ut 20 TWh havsbaserad vindkraft anslutet till ett elnät i Östersjön med kopplingar till Europa och samtidigt:

  • utveckla en stark industrisektor med spetskompetens inom särskilt prioriterade områden som innanhavsteknik med fokus på Östersjöförhållanden som i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt och långsiktig utveckling av företag och skapar nya arbetstillfällen i Sverige.
  • bidra till en snabbare och effektivare omställning av energisystemet, genom export av el från havsbaserad vindkraft, en förnybar energikälla.
  • säkerställa en långsiktigt stabil, fossilfri och förnybar elproduktion åt svensk basindustri samt svensk transportsektor till internationellt konkurrenskraftiga och för Sverige fördelaktiga priser.

Strategin har arbetats fram i samarbete med ett 60-tal representanter från industriföretag, energiföretag och tjänsteleverantörer tillsammans med representanter från de ledande svenska forskningsmiljöerna inom området.

Strategin är ett viktigt steg i processen att få beslutsfattare och politiker att inse vilka möjligheter som finns för svensk industri att skapa nya arbetstillfällen samtidigt som vi löser en av våra största samhällsutmaningar, nämligen omställningen till koldioxidfria och förnybara energikällor.  Strategin är fullt möjlig men den kräver politisk handlingskraft för att bli verklighet.

”- Det är bara som nettoexportör av förnybar el Sverige kan ge energiintensiv industri tillgång till lägre elpriser än i övriga Europa. Havsbaserade vindkraften runt Sveriges kuster är en viktig resurs för att nå det målet”, menar Tomas Kåberger professor i industriell energipolicy på Chalmers som har suttit med i referensgruppen för strategiarbetet.