Redan i höstens budgetproposition  framgick att Energimyndigheten skulle få regeringens uppdrag att titta närmare på frågan om havsbaserad vindkraft. I det regleringsbrev som lämnades till myndigheten i december har man från regeringens sida satt havsbaserad vindenergi övers på listan av nya uppdrag. Glädjande är också att myndigheten i sin utredning skall ha fokus på teknikutveckling och innovation inom såväl innanhavsteknik som flytande vindkraft både nationellt och internationellt. Viktiga aspekter är havsenergins roll i omställningen av energisystemet, utveckling av näringsliv, potential för nya arbetstillfällen samt möjligheter att skapa en ny exportindustri. Myndigheten ska avslutningsvis väga samman alla aspekter i en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vindkraft för att ge en tydligare bild av potentialen för hela samhället. Uppdraget ska redovisas till Miljö & Energidepartementet  senast den 31 januari 2017.

Energi en allt viktigare del av vår nationella exportstrategi

Regeringen lyfter även fram energiområdet som en viktig del i den svenska exportstarategin för de kommande 3 åren. Via regleringsbrevet ger man Energimyndigheten uppdraget att med start 2016 börja utveckla och sprida svensk energiteknik, energitjänster och energisystemslösninar på en internationell marknad. ”Vägledande för valet av engagemang i länder och i större affärer ska vara företagens intressen, identifierade prioriteringar i regeringens exportstrategi samt där det bedöms finnas goda förutsättningar för att uppnå konkreta resultat.” Resultatet av exportsatsningarna inom energiområdet skall redovisas till Regeringskansliet senast 31 mars 2019.

Energiområdet är fortsatt ett strategiska innovationsområde

För att fortsätta skapa ny teknik och nya innovationer inom energiområden kommer Energimyndigheten dessutom under 2016 utlysa program för att lyfta fram ”viktiga strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörstyper såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhälle och andra aktörer”. Regeringen väljer att genom Energimyndigheten satsa 85 miljoner kronor på program för strategiska innovationsområden 2016. En viktig satsning för att ta fram nya innovationer som i sin tur kan skapa nya arbetstillfällen samt bidra till ökad export inom energiområdet. Här hade vissa hoppats på en ännu större satsning, men den kommer sannolikt i så fall under 2017 i samband med att Energikommissionen pressenterar sitt förslag på nationell strategi för den svenska energimarknaden.