Inom ramen för WP4 (Marin Bioenergi), leder vår WP-ledare Anne Gunnäs (Lysekils kommun) ett projekt som är tänkt att utveckla “blå fånggrödor” som ett praktiskt verktyg mot övergödning. Syftet med projektet är att kunna svara på hur mycket kväve extraktiva odlingsmetoder (odling utan tillsatt gödsel eller foder) tar upp ur havet. Målet är att skapa en summerande beräkningsmodell över närsaltsupptag för en sjöpungsodling samt en kombinationsodling med makroalger.

Projektet som sker i samarbete mellan Lysekils kommun, MarinFeed AB och Göteborgs universitet finansieras av HaV och kommer att pågå fram till 31 december 2019.

För mer information om projektet, kontakta Anne Gunnäs:

anne.gunnas@lysekil.se

Tel 052 361 31 54