Den 15 september var det återigen dags för vårt nu årliga subseaevent. Ett arrangemang i samarbete mellan OffshoreVäst, Business Region Göteborg och det Västsvenska subseanätverket.

40-talet intresserade fick en dag med såväl internationell utblick vad gäller marknad och teknik med efterföljande gruppdiskussioner och match-making.

Kort sammanfattning av dagens presentationer

Anders Söderberg från SEB inledde med att ge oss en inblick i den internationella olje- och gasmarknaden. Allt ifrån vad som hände med oljepriset till vad vi kan förvänta oss i framtiden. Han visade att statistiskt sett följer alla råvaror en cyklisk 30-års-trend där man kan se liknande skeenden såväl 1951 som 1981 och 2011. Den senaste prisnedgången hänger starkt samman med den amerikanska återkomsten på marknaden med stora mängder skifferolja och skiffergas men också på att Saudiarabien inte försökt hålla priset uppe utan i stället försvara sina marknadsandelar. Marknaden är ännu inte i balans men man kan anta att oljepriset kommer att landa på 60 dollar/fat då tillgång och efterfrågan kommer att mötas.

Anders bild bekräftades av Alex Reed från CD- Adapco i USA. CD-adapco som numera ägs av Siemens. Man ser ett ökat fokus på innovation, standardisering, kostnadsreduktion och minskad överdesign men med bibehållet säkerhetsfokus. Intressant är fokus på s.k. Digital Twins, där modellerad programvara kan användas såväl i tidiga produktutvecklingsfaser som i senare skeden av inspektion och underhåll.

I Kina kan man enl. Shanghaiplacerade Johan Gärdin, DNV GL, förutse en strukturomvandling med minskning av antalet skeppsvarv från hundratals till tiotals. Kina försöker lösa framtidsproblemen med att ställa utvecklingspengar till förfogande men det har resulterat i konstruktion av många borrfartyg eller jack-ups som ingen har behov av. Man ser också trots konfliktrisken en stark expansion av verksamhet i Sydkinesiska sjön.

Björn Sögård från norska Subsea Valley, lyfte den krisprocess som norsk olja/gasindustri gått in i där första fasen bara handlat om prisdiskussioner men att man nu kommit vidare. Nästa fas har inneburit ett ökat samarbete kring nya lösningar, något som nu övergår i utveckling av radikalt nya lösningar.

Under hösten har projektet Västsvensk Subsea inventerat och kategoriserat den svenska värdekedjan inom subsea. Arbetet har gjorts av Johan Edvardsson, C Marine, som presenterade sitt resultat vid dagens event. Johan började med att visa på hur Subsea-verksamhet definieras av Society of Underwater Technology. Han fortsatte med att visa hur den svenska värdekedjan satts samman och innehållet i varje del. Kategoriseringen visar att de flesta företagen är verksamma inom Projektering och anläggning men att också Produktutveckling och Resursförsörjning relativt sett har många aktiva företag. Materialet är tänkt att kopplas samman med det arbete som OffshoreVäst påbörjat, för att etablera en sökmotor för intressenter inom den maritima sektorn. Efter presentationen följde en presentationsrunda av deltagarna vid eventet som kort presenterade sig själva och sin tillhörighet i värdekedjan.

Presentationerna i PDF-format:

Västsvensk Subsea – Hans Larsson

Vad händer på den internationella olja- och gasmarknaden – SEB – Anders Söderberg

Trender och teknikutveckling på den amerikanska marknaden – CD Adapco – Alex Read

Utblick mot Asien – DNV GL – Johan Gärdin/Kerstin Hindrum

Utmaningar och behov inom den norska subsea industrin – Subsea Valley – Björn Sögård

Kategorisering av värdekedjan – C Marine- Johan Edvardsson

Subsea konferens

Alex Reid, Director, Oil & Gas, CD-Adapco/Siemens Kerstin Hindrum, Offshore Väst

Alex Reid, Director, Oil & Gas, CD-Adapco/Siemens
Kerstin Hindrum, Offshore Väst

Kerstin Hindrum, Offshore Väst

Kerstin Hindrum, Offshore Väst