Projekt

Denna sida innehåller en översikt över den projektaktivitet som pågår inom OffshoreVäst. Du finner också länkar till samtliga WP-sidor, tidigare projekt och rapporter. Du som är medlem kan dessutom läsa eller ladda ner fullständiga projektbeskrivningar genom att logga in på teamwebbplatsen.

Arbetet med att utforma en testsite fortsätter.

Syftar till att förbättra tillförlitligheten och prestandan hos vågenergi-konverterare och förväntas öka energiproduktionen, reducera CAPEX samt förbättra elnätsintegrationen av vågenergiparker.

Europeisk klustersamverkan där huvudsyftet är att ge support och öka möjligheterna för småföretag i Europa att nå ut på internationella marknader inom förnybar blå energi.

Internationellt innovationssamarbete inom det maritima området i Nordsjöregionen. Projektet som startade hösten 2017 har inledningsvis satt fokus på att identifiera trender och utvecklingsområden.

Har som mål att stärka teknik– och industriutveckling inom offshoreområdet. Detta ska uppnås genom samarbete med andra expertområden som arbetar med t.ex. lättvikt, digitalisering och automation.

Tillsammans med Business Region Göteborg skapade vi ett svenskt nätverk med fokus på undervattensteknik. Utöver seminarier har vi också försökt lyfta gemensamma utmaningar.

Syftet var att etablera oss i olika europeiska organ som har inflytande på satsningar inom H2020 men också att vi på hemmaplan skapar ett starkt samarbete mellan intressenter inom området. 

Visionen, målen för 2030 och fokusområden för innovation och utveckling, som har tagits fram i samarbete med ett stort antal företag från industrin, är sammanställd i ett kompakt format.

En fortsättning på MaRINET som finansieras genom Horizon 2020. Projektet som är snäppet större än sin föregångare, syftar till att accelerera utvecklingen av havsenergisektorns teknologier.

Oceanic

Huvudsyfte är att utveckla en bottenfärgs-  och korrosionsskyddande yta med en förväntad livstid på 10 år samtidigt som det ska vara så väl ekonomiskt som miljömässigt hållbart. Det sekundära målet är att monitorera och kartlägga olika korrosionsproblem och dylikt vid flera testsiter i Europa.

NKT Dyncables

Kabeltillverkaren NKT utvecklar en ny generation kablar för att tillgodose de unika kraven för våg- och tidvattenergi genom att arbeta med svenska teknikutvecklare. Projektet fokuserar på energitekniken av Waves4Power, CorPower och Minesto, som stöds av RISE (Research Institutes of Sweden) och Chalmers

Fortsättning på RiaSoR 1, tanken är att etablera en praktiskt monitoreringsplattform och ramverk, detta för att genom stora datamängder och hantering av denna kunna reducera de nuvarande driftkostnaderna för havsenergibolagen.

Förstudier & förprojekt

Ta del av pågående och/eller tidigare projekt på vår teamwebbplats. OBS! Medlemskap krävs

Tidigare arbete

OffshoreVästs arbete har pågått sedan 2013. Du kan läsa tidigare rapporter via knappen nedan.

Har du en idé för ett förprojekt eller förstudie?

Strategiska samverkansprojekt

Schematisk skiss över några vägar till påverkan och kontakt med aktörer inom H2020, nationellt och internationellt (öppnas i nytt fönster)

Testsite Skagerak

tss_folder16_161025_sida_2

SIA Strategisk innovationsagenda för Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv

SIAvindoelnat250x180

Påverkansplattform förnybar energi till havs

Vi breddar vårt påverkansarbete i Europeiska organ genom ”Påverkansplattformen förnybar energi till havs”

För att behålla och stärka en konkurrenskraftig industri, bidra till en snabb och ur olika aspekter, hållbar omställning av energisystemet i hela Europa, krävs stora investeringar i forskning och utveckling. Behovet av innovationer kommer att vara stort och genom att påverka prioriteringar inom EU finns stora möjligheter för svenska styrkeområden inom såväl energi, tillverkning och marin teknik att skapa tillväxt och samhällsnytta. EUs forsknings- och utvecklingsprogram och då särskilt H2020 utgör en viktig källa till finansiering för både forskningsinstitutioner och företag.

Läs gärna den strategiska roadmappen samt forskningsagendan för havsenergi som vi varit med och tagit fram:

Ocean Energy Strategic Roadmap

Strategic Research Agenda for Ocean Energy

2014 påbörjades ett arbete att skapa en påverkansplattform inom havsenergi (våg, strömmar och tidvatten). Målet var att etablera sig i de organ inom EU som har inflytande på arbetsprogram och utlysningar. Arbetet har varit lyckosamt och representanter från både akademi, institut och företag finns representerade i beslutspåverkande organ och har under det senaste året kunnat ge synpunkter på såväl kommande programplan som SRA. Arbetet har också medfört ett större nätverk med inflytelserika aktörer att arbeta tillsammans med.

Nu breddar vi arbetet och inkluderar Havsbaserad vind i arbetet och skapar ett samarbete inom påverkansplattformen ”Förnybar energi till havs”.

Gruppen som kommer att delta i det praktiska arbetet i de utvalda organen kommer från SP; Chalmers tekniska högskola, Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.; Uppsala Universitet, Ångströmslaboratoriet; Ocean Harvesting; Hexicon AB; NCC Construction AB; CorPower Ocean AB; SSAB EMEA AB; Havsvindforum; Vattenfall.

För alla intresserade kommer vi att bjuda in till ett årligt Forum för att presentera resultat och få feedback.

Under 2017 drar vi tillsammans med Skånes vindkraftsakademi igång ett gemensamt projekt med namnet ”Havsbaserad vindkraft, nuläge & dialog” där tanken är att undersöka möjligheterna som Skåne har vad gäller havsbaserad vindkraft. För mer information kontakta vår WP-ledare Tanja Tränkle eller kom till Malmö den 20 april för ett halvdagsseminarium.

150-px-Vinnova_RGB

Arbetet stöds av Vinnova

Kontaktperson Tanja Tränkle

Stål och Offshore

Ett arbete har inletts för att utveckla samarbetet mellan svensk stålindustri och offshorebranschen där OffshoreVäst och Tripple Steelix är förmedlande partners och man samarbetar dessutom med lättviktsarenan LIGHter. Svensk materialutveckling ligger inom många områden långt fram, inte minst gäller det inom stålområdet. Samtidigt expanderar nya havsbaserade verksamheter som ställer nya krav på såväl materialdesign som tillverkningsprocesser och kostnadsoptimering. I ett förprojekt tittar vi nu på de utmaningar vi står inför och ser hur dessa i förlängningen kan förstärka svensk konkurrenskraft i hela värdekedjan. Målet är att utveckla projekt som både kan ha strategisk betydelse samtidigt som man arbetar med konkreta, verklighetsförankrade exempel.

Vi har nu påbörjat projektet Nya värdekedjor för offshore där vi tillsammans med projektpartners har som mål att stärka teknik – och industriutveckling inom offshoreområdet.

Läs mer om projektet

logo-tillväxtverket

Arbetet stöds av Tillväxtverket

Kontaktperson Kerstin Hindrum

Västsvensk Subsea

För att stärka den västsvenska subsea-industrin driver Business Region Göteborg i samarbete med OffshoreVäst nätverket Västsvensk Subsea. Arbetet sker i projektform med nätverksaktiviteter, möjligheter till att etablera nya affärskontakter och naturligtvis kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Genom OffshoreVäst erbjuds dessutom möjligheter till att utveckla innovations- och utvecklingsprojekt. Projektet riktar sig till företag inom subseaområdet men också till dem som har kompetenser som kan vara applicerbara inom området.

businessregion_blue_CMYK

Ett samarbete med Business Region Göteborg

Intresserade kan kontakta: Hans Larsson eller Kerstin Hindrum

Associerade projekt

Här samlar vi projekt som vi medverkar i men inte själva leder

WaveBoost

Projektet syftar till att tydligt förbättra tillförlitligheten och prestandan hos vågenergi-konverterare och förväntas öka energiproduktionen, reducera CAPEX samt förbättra elnätsintegrationen av vågenergiparker vilket resulterar i en total kostnadsreduktion på upp till 30 procent. Projektet leds av vår medlem CorPower Ocean.

I projektet medverkar flera företag och organisationer ifrån Sverige, Skottland och Portugal;  EDP, the European Marine Energy Centre (EMEC), WavEC Offshore Renewables, the University of Edinburgh, Research Institutes of Sweden (RISE), PMC Cylinders, GS-Hydro och CorPower Ocean.

RiaSoR I

Ett nyligen avslutat projekt med ambitionen att etablera bästa praxis i branschen inom tillförlitlighetstestning av enheter för våg och tidvatten via förbättrade belastningsmätningar och verifiering; standardiserade riktlinjer för konstruktion för marina energisystem och ökad säkerheten för marina energiverksamheter. Målet var att kontinuerligt ta lärdom av samverkan mellan enheten och dess omgivning samtidigt som man integrerar förståelse och lärande för att konstruera och bygga hållbara och robusta konstruktioner.

Projektet syftade till att minska riskerna genom att utveckla branschgodkända testmetoder som tillämpas hos de ledande testsiterna inom havsenergi för att säkerställa enhetlighet och robusthet för att påvisa tillförlitlighet inom våg- och tidvattenssektorn. Arbetet fortsätter i form av RiaSoR II (se nedan).

RiaSoR II

En fortsättning av projektet RiaSor I där vi just nu etablerar ett ramverk för tillförlitlighet inom havsenergi sektorn. Ramverket bygger på etablerad praxis från bilindustrin. Inom RiaSoR II bidrar utvecklingsföretag som arbetar med våg eller tidvatten till material genom resultat från deras respektive tester på land för att identifiera kritiska komponenter och parametrar som influerar oklarheter och faktorer som påverkar säkerhet. RiaSoR II bygger på ramverket som tagits fram i RiaSor I och applicerar detta på fälttester där tanken är att etablera en praktiskt monitorerings plattform och ramverk för att genom stora datamängder och hantering av denna kunna reducera de nuvarande driftkostnaderna för havsenergibolagen.

I projektet medverkar flera företag och organisationer ifrån Sverige, Skottland och Portugal; Research Institutes of Sweden (RISE), European Marine Energy Centre (EMEC), ORE Catapult, Cruz Atcheson, Alkit Communication AB, Synective Labs AB, Corpower Ocean AB, Waves4Power AB, Ocean Harvesting Technology AB och Albatern.

Marinet 2

En fortsättning på Marinet 1 som finansieras genom Horizon 2020 och som förväntas starta i början av 2017 och pågå 4,5 år framåt. Även om projektet bygger på sin föregångare är det nu större och inkluderar 39 partners från 13 länder med totalt 57 faciliteter involverade, bland annat SSPA (tank testing) och Uppsala Universitet (testsite Skagerrack). Syftet med projektet är att accelerera utvecklingen av havsenergi sektorns teknologier och innebar i Marinet 1 exempelvis  kostnadsfri prövning i testcenters runt om i Europa för att standardisera tester, nätverka m.m.

Oceanic

Konstruktioner till havs utsätts för stora påfrestningar i form av korrosion, erosion och oönskade organismer som sätter sig på ytan. Strukturer som behöver skydd inkluderar skepp, hamnar, bojer, olja och gas riggar samt diverse system som används inom havsenergi sektorn. I det senare fallet är det än mer påtagligt då havsenergi sektorn behöver visa upp en än större stabilitet då man konkurrerar med fossila energi källor.

Det huvudsakliga målet för projektet är att utveckla en korrosionsskyddande och bottenfärgs skyddande yta med en förväntad livstid på 10 år samtidigt som det ska vara så väl ekonomiskt som miljömässigt hållbart. Det sekundära målet är att monitorera och kartlägga olika korrosionsproblem och dylikt vid flera testsiter i Europa vilket görs genom en litteraturstudie, en testbäddsdatabas och genom insamlad data under projektets fälttester.

I projektet medverkar flera företag och organisationer ifrån Sverige, Spanien och Portugal; Research Institutes of Sweden (RISE), IK4-AZTERLAN, GAIKER-IK-4, REPOL, WavEC, CorPower Ocean, Skandivavisk Ytförädling and Recubrimientos-Mikra.

NKT DynCables Projekt – Dynamiska egenskaper hos elkablage för användning inom havsbaserad energi

NKT är en av Europas största kabeltillverkare med en stark historia av innovation. Idag utvecklar de en ny generation kablar för att tillgodose de unika kraven för våg- och tidvattenergi genom att arbeta med svenska teknikutvecklare Waves4Power, CorPower och Minesto. Oavsett vilken princip som används för att omvandla vågor eller tidvatten till elektrisk energi, spelar kraftkablar en viktig roll för att få den energin till land så att den kan generera intäkter. Projektet fokuserar på energitekniken av Waves4Power, CorPower och Minesto, som stöds av RISE (Research Institutes of Sweden) och Chalmers. De första fältförsöken har genomförts på Waves4Powers demonstrationsplats i Runde, Norge. Efter försöken kommer numeriska modeller att valideras mot data som samlats in av övervakningsutrustningen monterad på vågenergi-omvandlarna och på själva kabeln. Baserat på modell- och fälttesterna kommer projektet att utveckla en metod för accelererad utmattningstestning i en laboratoriemiljö som kommer att utvärdera olika kabeldesigner och mata in i en livstidsmodell baserad på VMEA-metoden.

*Fetmarkerade ingår i OffshoreVäst konsortiet

Förstudier och förprojekt
För närvarande pågår inga förstudier eller förprojekt.